Opleiding Holistisch Therapeut Nieuwe Tijd

De oorsprong en missie van het
Nieuwetijdscentrum Lichtkind Lichtvlinder


Voorafgaand op de informatie over de 2-jarige geaccrediteerde opleiding Holistisch Therapeut Nieuwe Tijd vertellen we je graag iets over onze oorsprong en onze visie op therapie. Het geeft je inzicht in ons denken en de weg die wij vanaf september 2012 hebben bewandeld.

De oorsprong en missie van het Nieuwetijdscentrum Lichtkind Lichtvlinder

Nieuwetijdskinderen hebben naast hun hoog sensitiviteit een zekere spirituele begaafdheid een diepe behoefte een bijdrage te leveren aan de nieuwe aarde. In dat ‘zijn’ worden hun ‘andere eigenschappen’ vaak niet begrepen. Zo ontstaat dat zij zich anders voelen en niet begrepen en gezien worden in wie zij in essentie zijn. Nieuwetijdskinderen zijn er in verschillende leeftijden, niet alleen de kinderen, zeker ook volwassen nieuwetijdskinderen. Nicole is een volwassen nieuwetijdskind, een van de voorlopers.

Als oprichtster en hoofddocent van het Nieuwetijdscentrum Lichtkind Lichtvlinder heeft zij decennialang onbewust in die situatie geleefd. Haar zoektocht naar zichZelf staat beschreven in ‘het ontstaan van het Nieuwetijdscentrum.’ Die lange zoektocht en vele jaren verdieping daarna hebben ertoe geleid dat zij het centrum in eerste instantie  heeft opgericht dat werkt vanuit een unieke visie op het opleiden van therapeuten voor nieuwetijdskinderen en het gezin. En dat was haar bijdrage (missie) als (ouder)nieuwetijdskind aan deze wereld: Zoveel mogelijk nieuwetijdskinderen en gezinnen tot innerlijke rust, harmonie en geluk te laten komen. De opleiding Holistisch Therapeut Nieuwetijdskind was geboren.

En inmiddels ruim 10 jaar verder is de opleiding veel ruimer dan alleen het begeleiden van nieuwetijdskinderen en hun gezin. Een nieuw begin, wat veel grootser is, namelijk een opleiding voor de begeleiding en ondersteuning van mannen, vrouwen en kinderen van deze tijd, de Nieuwe Tijd in het hier en nu. Ruim 11 jaar leservaring, 18 opleidingsgroepen vormen de basis voor een nieuwe naam van de opleiding:
Holistisch Therapeut Nieuwe Tijd.  

De gedachte achter de opleiding Holistisch Therapeut Nieuwe Tijd

Wij bieden jou een bijzondere leer- en ontwikkelomgeving. Een heilige plek voor volwassenen die hun hoog sensitiviteit als kracht willen gaan inzetten, die een diep verlangen hebben naar spirituele verbondenheid en naar ‘heaven on earth’ ervaringen. Om van daaruit anderen met een soortgelijk verlangen, die een bijdrage willen leveren vanuit hun hart aan de Nieuwe Aarde, professioneel te kunnen begeleiden.

We zien ons centrum als een ontmoetingsplek. Een veilige omgeving waar de echte ont-moeting onze werkruimte is. Een plek voor hoog sensitieve mensen die behoefte hebben aan bewustwording, zingeving en bij zichzelf willen thuiskomen. We laten jouw bewustzijn groeien door een steeds dieper inzicht in ingesleten, vaak onbewuste patronen en dynamieken. Veelal door traumastukken met daaraan verbonden overlevingsmechanismen, ontstaan in je jeugd en doorgegeven vanuit de familielijn of vanuit vorige levens. Wij geven jou hiervoor de handvatten en houden jou de spiegel voor zodat je de verantwoordelijkheid voor jezelf kunt nemen. Zelfreflectie, zelfredzaamheid, eigenaarschap en meesterschap zijn hierbij van essentieel belang. Processen van toelaten, overgave, acceptatie en uiteindelijk loslaten wat jou niet langer meer dient. De weg naar heel worden en transformatie, het weer stromen van jouw energie en groter worden van jouw innerlijk licht. Je komt steeds meer in verbinding met jeZelf, met wie jij in essentie bent om vandaaruit spirituele verbondenheid in volledige vrijheid met anderen te ervaren. 

In onze visie is het bereiken van die verbinding met jeZelf een absolute voorwaarde om later succesvol anderen te kunnen begeleiden. Vanuit die verbinding kan je uitreiken naar de ander en kan je als therapeut volledig vertrouwen op je hoog sensitiviteit. De weg die jij daarvoor tijdens de opleiding Holistisch Therapeut doorloopt vormt het fundament van de behandelingen die jij later als professioneel therapeut gaat toepassen.

Onze belofte aan jou

Opleiding Holistisch Therapeut Nieuwe TijdHet Nieuwetijdscentrum Lichtkind Lichtvlinder heeft al vele jaren een vooraanstaande positie in het opleiden van holistische therapeuten voor het nieuwetijdskind en zijn gezin. En het werkterrein bleek in de praktijk veel breder, na het afronden van de opleiding kon er met allerlei mogelijke doelgroepen gewerkt te kunnen worden. Een nieuwe invalshoek, een nieuwe positie waarop we trots zijn en die ons inspireert. Dit typeert wie we zijn. Dat zul je vanaf de eerste minuut ervaren. Alles binnen ons centrum is erop gericht om jou met volle aandacht en liefde echt bij jezelf te laten thuiskomen. En je op te leiden tot een betekenisvol holistisch therapeut. Dat is onze belofte aan jou! En daarmee werken wij aan onze missie.

Visie op therapie voor hoog sensitieve mannen, vrouwen en kinderen van deze tijd

Wij hebben een geheel eigen kijk op therapie. Deze hebben wij verwoord in onze visie op therapie. Dit is waar onze opleiding Holistisch Therapeut Nieuwe Tijd voor staat. De hoofdlijnen van deze visie, die zijn vertaling vindt in de opleiding, hebben we als volgt beschreven:

 • Een mens is niet zijn /haar gedrag. Onder ieder gedrag zit een behoefte!
  Achter deze feitelijke conclusie gaat een hele wereld schuil. Het laat zien dat een nieuwetijdskind, zeker ook de oudere, met ‘andere eigenschappen’ vaak jarenlang zijn ‘anders zijn en denken’ in onwetendheid meedraagt. Het kind spiegelt met zijn gedrag de onverwerkte emoties, gevoelens en spanningen van zijn ouders. Hij helpt zijn ouders deze last te dragen. Een last die vaak van generatie op generatie overgedragen wordt.

  Daarna ontstaat er vaak een periode waarin zijn ‘anders zijn’ in gedrag naar buiten en voren komt. Het betreffende gedrag is een onbewuste roep om meer te worden gezien en gehoord. Te worden erkend, bevestigd en serieus genomen te worden in wie hij werkelijk is. In feite wil dit kind maar één ding: de onvoorwaardelijke liefde van zijn ouders, gewoonweg krijgen wat hij in de basis nodig heeft. De ouders en de omgeving begrijpen deze onderliggende boodschap meestal niet.

  De reguliere hulp die bij gedragsproblemen van het kind aangeboden wordt is bijna altijd primair gericht op het gedrag van het kind. Veelal wordt er door coaching gewerkt aan het gedrag van het kind, dat meestal dan ook één van de bekende labels opgeplakt krijgt. In onze visie is die aanpak niet de juiste.

  Dit geldt in feite voor ieder gedrag wat in een willekeurige relatie getoond wordt, het is een spiegel voor die ander met de impliciete uitnodiging naar zichzelf te kijken. 

 • Geen symptoombestrijding, maar aanpak van de oorzaak!
  Onze holistische therapeutische aanpak is volledig maatwerk, gericht op de hoog sensitieve mens. Het gedrag is de ingang van de therapie. Wij brengen in beeld op welk niveau het spiegelgedrag tot uiting komt: op fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, collectief of galactisch niveau. Om daarna te onderzoeken van wie deze onverwerkte emoties, gevoelens en spanningen zijn? Zijn deze van de persoon zelf, van een of beide van zijn/haar ouders en/of hun familielijnen of uit vorige levens? En heeft het ook een collectieve en/of galactische lading? Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt in ieder geval gewerkt met de betrokken persoon. En wanneer het het gedrag van een kind betreft, met de ouder(s) en waar nodig met het individuele kind. Gezinstherapie is van essentieel belang om de onderlinge patronen en dynamieken tussen de gezinsleden aan de oppervlakte te krijgen. Zo ontstaat er voor iedereen bewustwording en inzicht in de eigen rol en het gedrag van het kind. De holistische therapie is gericht op bewustwording en inzicht van wat er speelt. En de verwerking ervan waarbij lichaamsbewustzijn erg belangrijk is. Uiteindelijk gaat het om het vinden van de verbinding met zichZelf, om van daaruit uit te kunnen reiken naar de ander. Daadwerkelijk emotioneel aanwezig te kunnen zijn voor de ander, zijn emoties met een open hart te kunnen verduren. Zeker ook de boodschap onder het gedrag van de ander te begrijpen.

 • De verbinding met jeZelf als fundament
  Tijdens de opleiding ga je steeds meer de verbinding met jeZelf ervaren: meer rust, ruimte en harmonie in je leven. Vertrouwen op je intuïtie en het inzetten van je hoogsensitiviteit als kwaliteit en kracht. Je komt steeds meer in verbinding met de ziel wie jij werkelijk bent en daarmee met jouw bijzondere kwaliteiten en talenten. De verbinding met jeZelf als therapeut is het fundament om vanuit je eigen liefdevolle kracht uit te reiken naar de ander. Belangrijk daarbij is dat je in staat bent om bij jeZelf, in je eigen energie, te blijven. En uit te reiken met een ‘open blik’, zonder projectie

2-jarige volledig geaccrediteerde opleiding

Holistisch Therapeut Nieuwe Tijd

4 lesdagen Vooropleiding
40 lesdagen Opleiding
Lestijden: 9.30 – 16.00 uur
1 keer in de 2 weken les
Studiebelasting: gemiddeld 2/3 uur per les
Locatie: Maarssen
Kleine lesgroepen
Bezielde werkvormen
Persoonlijke begeleiding
Supervisie & Intervisie
opleiding Holistisch Therapeut Nieuwe Tijd
Opleiding Holistisch Therapeut Nieuwe Tijd
opleiding Holistisch Therapeut Nieuwe Tijd

Onze manier van leren en ontwikkelen

Als opleider vraagt onze visie op therapie ook een bijzondere manier van leren en ontwikkelen. Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten waarop onze manier is gestoeld:

 • De therapeut als instrument:
  Om met het nieuwetijdskind en zijn gezin het proces naar verbinding te kunnen doorlopen is het onze visie dat iemand dat pad eerst zelf moet hebben bewandeld. Met jeZelf in verbinding komen, volgens onze maatstaven, is daarbij een vereiste. Dat is de reden dat het eerste jaar van de opleiding voor een belangrijk deel gericht is op het eigen Innerlijk Kindwerk. Op bewustwording en zielsontwikkeling wat veel inzichten, begrip en erkenning geeft. Alles gericht op het thuiskomen bij jeZelf.
 • De ervaringsdeskundigheid:
  Jij bent de ervaringsdeskundige van en in je eigen leven! Je leert al je lessen en ervaringen uit je leven als grote kracht in te zetten. Dit brengt met zich mee dat jij je cliënten vanuit compassie en empathie kunt begeleiden. Je hebt dit pad immers ook gelopen. Je cliënten kunnen hun processen aangaan vanuit de veilige bedding die jij biedt. Ze voelen zich echt gehoord en gezien en krijgen eindelijk de erkenning en bevestiging die zo nodig is.
 • Holistische manier van werken:
  Het gedrag van het kind moet in z’n totaliteit worden gezien en bekeken. De oorzaak en de kern moeten worden aangepakt. Dat vraagt een professionele holistische benadering.
  Het gedrag kan zijn oorzaak hebben op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Deze niveaus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zijn samen één en beïnvloeden elkaar over en weer. Wat het kind spiegelt of draagt kan van het kind zelf zijn, van de ouders, vanuit de generaties, vorige levens, het collectieve veld of samenhangen met galactische stukken. Door de holistische aanpak wordt de herkomst blootgelegd, vindt diepgaande bewustwording plaats en komt er inzicht met als eindresultaat de noodzakelijke heling.
 • Bezielde therapeutische werkvormen:
  Er wordt niet met een vast programma gewerkt vanuit een curriculum. De essentie van onze opleiding is dat de individuele mens centraal staat. Dat is mogelijk omdat er eigen ontwikkelde bezielde therapeutische werkvormen worden ingezet. Vormen van therapie waarin snel en diepgaand wordt ingezoomd, waarbij direct herkenning en bevestiging van het eigen gevoel ontstaat. Werkvormen die ongelofelijk snel de onderliggende patronen en dynamieken van het gezin en het kind zichtbaar maken.
 • Ervaringsdeskundige docenten:
  De aan de opleiding verbonden docenten zijn ervaringsdeskundigen en hebben zelf ook de opleiding doorlopen. Dat betekent dat zij als geen ander weten welk pad de deelnemer loopt. Dat geeft ruimte voor de echte ontmoeting dat tegelijkertijd de werkruimte biedt. Voor de deelnemer heeft het ook het voordeel dat ze te maken krijgen met gelijkgestemde docenten die onze visie van therapie onderschrijven en uitdragen.

2-jarige volledig geaccrediteerde
opleiding Holistisch Therapeut Nieuwe Tijd

Ervaringen

Toen ik op de website kwam van Nieuwetijdscentrum Lichtkind Lichtvlinder en over de opleiding Holistisch gezins- en kindertherapeut las, maakte mijn hart gelijk een sprongetje. Deze reis moest ik maken! Door de open dag werd dit gevoel bevestigd. Ik volgde mijn hart en ben in 2019 met de opleiding gestart. Mijn goede gevoel is inmiddels meer dan bevestigd. Deze opleiding heeft mij namelijk in de eerste maanden al meer gebracht, dan ik had durven dromen. Dat maakt mij blij en dankbaar.

De opleiding Holistisch gezins- en kindertherapeut sluit perfect aan op mijn visie en werk als HSP- en kindercoach. Een kind is niet zijn gedrag. Onder ieder gedrag zit een behoefte. Ik merk in mijn praktijk dat ouders tegen dingen aan lopen die een verdieping van mijn kennis en tools vragen. Deze opleiding is het antwoord daarop.

Het mooie aan deze opleiding is verder, dat je naast dat je opgeleid wordt tot therapeut en er anderen mee kan helpen, je ook aan je eigen spirituele en persoonlijke ontwikkeling werkt. Deze magische reis gaat eerst naar binnen, naar de kern van wie jij bent. Daar liggen jouw prachtige kwaliteiten. Het kan zijn dat daar een laag(je) stof of misschien wel stenen overheen is komen te liggen door alles wat je tot nu toe in je leven hebt meegemaakt. Ervaringen die je gemaakt hebben tot wie jij nu bent. Wat dient jou en wat niet meer? Het is dus ook een reis van bewustwording.

Je maakt deze reis samen met gelijkgestemden onder de bezielende en deskundige begeleiding van Nicole Broers. Zij is een liefdevolle en inspirerende vrouw, die heel boeiend vertelt en echt verbinding maakt van hart tot hart.
~ Dankjewel Nicole voor alles wat je ons geeft 🙏 ~

Deze opleiding is een waardevolle investering in mezelf, maar ook in mijn toekomst als therapeut. Dat gun ik anderen ook. Daarom raad ik je deze opleiding van harte aan.

Hartegroet 💖
Christine Hemel
Heerlijk om een recessie te schrijven. Zo blij ben ik met mijn keuze deze opleiding te volgen.
Wat een groeiproces en geweldige tools dat we aangereikt krijgen! Het is zo mooi om te zien en te voelen wat er gebeurd tijdens deze lessen.
Voor mij is het telkens een beetje reizen ook letterlijk 🙂 2 uur in de auto heen... en 2 uur terug (België). Ook daar geniet ik echt van.. het brengt mij zoveel.
Dankzij Nicole, een krachtige en liefdevolle vrouw was er vanaf het eerste moment een 'safe space'. Ik kijk er naar uit om met dit topteam verder te evolueren en ons licht nog harder in de wereld te laten schijnen. Heel dankbaar🙏 💜
Nathalie Lenters
Nu een half jaar bezig met de opleiding holistische gezins- en kindertherapie. En ik vind de opleiding in 1 woord geweldig! Zoveel alweer gebeurd, het is een prachtig proces. En dan met als uiteindelijk doel d.m.v. de juiste begeleiding harmonie binnen gezinnen te mogen creëren/ deze handvatten aan te mogen reiken, daar wordt mijn hart heeeel groot en blij van 💓 Ik raad deze opleiding voor de volle 100% aan! 👍
Marjolijn Grimberg
Ik ben dankbaar voor het volgen van deze mooie opleiding die mij heeft begeleid in het worden van een gezins- en kindertherapeut op holistische en natuurlijke wijze. En mij heeft geholpen me verder te ontwikkelen tot een geheel mens, autonoom en in verbinding met mijn eigen natuur. Ik zie deze opleiding dan ook niet alleen als kans om op professioneel gebied mij verder te ontwikkelen, maar bovenal om als mens wijzer te worden. Ik heb inzicht gekregen in mijn levenslessen en waarom deze op mijn pad zijn gekomen. Moeilijke levenservaringen kan ik nu omarmen en zien als een cadeau. Dank je wel Nicole, gastdocenten en mede-cursisten! Voor mij is de tijd daar om een zaadje te planten dat zal uitgroeien tot mijn eigen praktijk waar ik ouders en kinderen mag begeleiden 💚
Marjolein Kooijman
Na jarenlange (24 jaar) diverse Reguliere Therapievormen ben ik bij een Traumatherapeute terecht gekomen. Waar ik bij de Reguliere Therapieën nooit tot de kern van mijn problematiek ben gekomen, was het eerste consult bij de Traumatherapeute als een echte Eye Opener. Hierdoor heb ik zelf mogen ervaren dat de Holistische Therapievorm heel transformerend en transmuterend is. Door deze intensieve Traumatherapie ontdekte ik ook mijn missie en passie, op Holistische manier Gezinnen en Kinderen begeleiden.

Na op internet een aantal opleidingen bekeken te hebben, kwam ik via google op de website van Nieuwetijdscentrum Lichtkind Lichtvlinder terecht. Ik ging direct “aan”, het voelde “kloppend” en als “thuiskomen”. Dit werd allemaal nogmaals bevestigd tijdens de open dag die ik bijwoonde en ik heb mij direct aangemeld voor de start van de opleiding tot Holistisch Gezins- en Kindertherapeut in september 2019.

Nu ben ik 5 maanden in opleiding van het Innerlijk Kindwerk jaar, maar het voelt alsof we met de groep al jaren vanuit verbondenheid op reis zijn.
De lesdagen van Nicole ervaar ik als open, veilig, liefdevol, respectvol, vol herkenning en erkenning, inspirerend, inzichtgevend, diepgaand en met een humoristische benadering, met andere woorden: “thuiskomen”.

Lieve Nicole vanuit het diepste van mijn hart en ziel ben ik dankbaar dat ik deze opleiding volg en wil ik je bedanken voor je liefdevolle zijn, dit is van onschatbare waarde.

Van hart tot hart,
Isaiah Bos
Ik ben net afgestudeerd holistisch therapeut en ik heb de opleiding ervaren als thuiskomen, een opleiding vanuit het hart!

Ik kon er compleet mezelf zijn in een veilige omgeving, dit voelde ik al bij de voorlichtingsochtend.

Bij aanvang van de opleiding voelde ik me zo kwetsbaar. Ik zat vol angsten en boosheid en trauma's en ik vervloeide snel met mensen.

Het was een intensieve pittige periode om mijn stukken te ontdekken en aan te gaan. Om dit met zo'n fijne groep lieve mensen te doen was een verrijking. Samen zijn we naar de 5e dimensie gegroeid of verder. Er was veel ruimte voor spiritualiteit wat ik erg belangrijk vond.

Ook Nicole was een inspirerend persoon voor mij. Liefdevol en zonder oordeel mocht alles er altijd zijn, dat is zo bijzonder als je uit een wereld komt die oordeelt en leeft vanuit het hoofd. Bij binnenkomst gaf ze altijd een knuffel, zo welkom voelde ik me❤️

Ik heb hier ZO veel moois geleerd: Ik voelde langzaam weer de verbinding met mijzelf ik ging mijn intuïtie serieus nemen.

Ik zakte uit mijn hoofd, opende langzaam mijn hart, ook heb ik er mijn ziels missie ontdekt. Ik heb mijzelf geheeld in mijn basisbehoeftes en heb trauma uit vorige levens geheeld. Zoveel bewustwording. Echt bijzonder!

Ik leerde loslaten/overgave/vertrouwen, mijn energie ging weer stromen, in de flow ging ik mijn scriptie periode in. Ook mijn verbinding met boven was zo gegroeid, ik voel me een gelukkig mens dat ik deze opleiding voor mezelf heb gekozen, ik kan het je van harte aanraden! Het heeft mijn leven compleet positief veranderd, zoveel meer liefde en diepgang is er gekomen doordat verbindingen hersteld zijn.
Lieve groet
Susanne Rizvi-Andeweg
Ik ben net afgestudeerd als holistisch gezins-en kindertherapeut bij Nicole. Tijdens de opleiding heb ik ontzettend hard aan mezelf gewerkt, ben ik de diepte in gegaan en ik kan zeggen dat ik door dat proces ontzettend ben gegroeid. Ik heb beperkende overtuigingen los kunnen laten en heb mijn mind gezuiverd van woede uit het verleden. Dit alles stelt mij nu in staat om als therapeut aan de slag te gaan. Deze opleiding is niet voor niets op mijn pad gekomen, het heeft me gebracht naar het pad waar ik moet zijn; namelijk andere mensen helpen de verbinding met zichzelf terug te vinden om zo het zelfhelende vermogen van het lichaam te activeren zodat lichaam en geest terug in balans komen. Dank je wel Nicole voor het mooie proces wat ik tijdens deze studie heb door mogen maken ❤️ Ik heb ontzettend veel zin om als therapeut aan de slag te gaan.
Wilhelmina Arjaans
 Wat is het fijn om te kunnen zijn wie je bent. In februari begonnen met de opleiding tot holistisch gezins- en kindertherapeut en elke lesdag kom ik weer met nieuwe inzichten en inspiratie terug. Het is niet makkelijk, confronterend en zeker ook hard werken maar vooral vanuit het hart en met gevoel. Ik kan en mag daar zijn wie ik ben.
Sinthia de Wit
Nu 7 lessen van de opleiding holistisch kind en gezinstherapie. Dat wat eerder theoretisch besproken is, wordt daarna in de praktijk middels verschillende oefeningen geoefend. Het gevoel van vertrouwen en veiligheid staat voorop.
Alles mag er zijn.
Belangrijke voorwaarde voor de opleiding is dat je bereid bent tot bewustwording. Bewustwording in de breedste zin van het woord. Dit is een mooi en soms ook moeilijk proces maar altijd onder begeleiding van Nicole.

Ik ga altijd naar huis met vele nieuwe inzichten en inspiratie.
Marije van der Veen
 Een welkom gevoel, dat is het eerste wat opvalt bij het volgen van de eerste lesdagen bij Nicole. Alles mag er zijn; emoties alsook de persoon die je bent met alle positieve eigenschappen en gedragingen. Zo ook de zaken waar nog aan gewerkt mag worden. Zij leert me los te laten en te vertrouwen, één van mijn grootste uitdagingen in deze tijd. Warmte en liefde kenmerken haar niet alleen als docent, maar ook als mens. Prettig is ook dat Nicole zich vermengt met de groep, in die zin dat zij ook over haar persoonlijke leven en ervaringen spreekt en duidelijk aangeeft dat ook zijzelf altijd blijft leren in het leven. Het meest bijzondere wat ik tot nu toe ervaren heb, is dat ik niet met weemoed en een dichtgeknepen keel luister naar wat zij over haar dochter Anne Marèl, welke vijf jaar geleden overleed aan de gevolgen van een hersentumor, vertelt. Integendeel: de passie en liefde waarmee Nicole over haar spreekt, alsook over alle daaruit voortvloeiende ervaringen en lessen, maakt dat je op een andere manier tegen leven en dood aankijkt. Het maakt lichter en helderder. Hoop, geloof en liefde...
Karin Markus

Inschrijven?

Word je helemaal blij en enthousiast na het lezen van de info over de opleiding Holistisch Therapeut Nieuwe Tijd?
Voel je dat de begeleiding van grote en kleine nieuwetijdskinderen, hoogsensitieve mensen jouw missie is?

Schrijf je snel in.

nieuwetijdskind

Onze docenten

Nicole Broers

founder en hoofddocent

Lara Trapenberg

teamlid en hoofddocent

Wendy Eggermond

teamlid en hoofddocent

Karin Markus

gastdocent

Wilhelmina Arjaans

Wilhelmina Arjaans

gastdocent les Holistische Begeleiding Kind en ouder

De lespraktijk

Opleiding Holistisch Lesgeven
Opleiding Holistisch Therapeut Nieuwetijdskind
opleiding Holistisch Lesgeve
nieuwetijdskind
Nieuwetijdskind