Verbinding
met jeZelf
Verbinding
met jeZelf
Verbinding met jeZelf en vandaar uit de verbinding met de ander.
Het kind
is niet zijn gedrag
Het kind
is niet zijn gedrag
Onder ieder gedrag zit een behoefte. Wat heeft jouw (innerlijk) kind nodig?
Holistische
benadering en aanpak
Holistische
benadering en aanpak
Aanpak op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Nieuwetijdscentum Lichtkind Lichtvlinder

De Algemene Voorwaarden  zijn van toepassing op de onderwijs en trainingsactiviteiten van:

Nieuwetijdscentrum Lichtkind Lichtvlinder en meer in het bijzonder op de ‘Opleiding holistisch gezins en kindertherapie', (hierna als “de opleiding” beschreven)
De opleiding is ontwikkeld door Nicole Broers van Nieuwetijdscentrum Lichtkind Lichtvlinder (hierna als “Oprichtster” beschreven).

Ook wordt de opleiding verzorgd en gecoördineerd door Nicole Roodenburg.
Specifieke trainingsdagen c.q. lesblokken worden verzorgd door gastdocenten.

Opleidingslocatie: Duivenkamp 645 in Maarssen-Broek

 

Aanmelding
1.Iedere nieuwe student krijgt een uitgebreid intake gesprek en tevens toelatingsprocedure, waarbij aandacht gegeven wordt aan de persoonlijke ontwikkeling en motivatie, tevens worden eventuele verwachtingen die men heeft aangaande de opleiding besproken. De inhoud van de opleiding wordt door middel van de opleidingsfolder aangereikt.
Aanmelding geschiedt door toezending van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier per post. Plaatsing en deelname geschieden nadat de inschrijvingsaanbetaling is voldaan.
3. De inschrijving vindt plaats voor de gehele opleidingsperiode.
4. Men ontvangt een schriftelijke bevestiging van de inschrijving en hiermee treed de overeenkomst in werking.
5. Bij een minderjarige moet de aanmelding mede ondertekend zijn door ouder of verzorger.

Betaling investering in jezelf en in je toekomst (=opleidingsgeld)
Betaling van het opleidingsgeld voor de opleiding conform onderstaande bedragen binnen de daartoe gestelde termijnen, inclusief de BTW .

1a.  Óf investering van € 5.990,00, betaling in 2 termijnen

 • Inschrijfkosten ad € 150,00 bij inschrijving
 • € 300,00 voor 1e consult
 • 1e termijn ad € 3.743,75 (minus eventuele reeds betaalde inschrijfkosten en/of
  kosten consult) 14 dagen voor aanvang 1e les 1e jaar
 • 2e termijn ad € 2.246,25 14 dagen voor aanvang 1e les 2e jaaróf
 1. Óf investering van € 5.900,00 (minus eventuele reeds betaalde inschrijfkosten en/of kosten
  consult), betaling in één keer 14 dagen voor aanvang 1e les 1e jaar
 • Inschrijfkosten € 150,00 bij inschrijving
 • € 300,00 voor 1e consult

 

 1. Óf investering van € 6.180,00, betaling in 7 termijnen
 • Inschrijfkosten € 150,00 bij inschrijving
 • € 300,00 voor 1e consult
 • 1e termijn ad € 1.545,00  (minus eventuele reeds betaalde inschrijfkosten en/of
  kosten consult) 14 dagen voor aanvang 1e les 1e jaar
 • 2e termijn ad € 772,50 voor aanvang 2e kwartaal 1e jaar
 • 3e termijn ad € 772,50 voor aanvang 3e kwartaal 1e jaar
 • 4e termijn ad € 772,50 voor aanvang 4e kwartaal 1e jaar
 • 5e termijn ad € 772,50 voor aanvang 1e kwartaal 2e jaar
 • 6e termijn ad € 772,50 voor aanvang 2e kwartaal 2e jaar
 • 7e termijn ad € 772,50 voor aanvang 3e kwartaal 3e jaar
 1. De student heeft pas recht op zijn diploma bij betaling van het volledige opleidingsgeld.
  4. Bij een betalingsachterstand kan, na aanmaning de Oprichtster toe overgaan verdere deelname te weigeren, totdat de betalingsachterstand geheel is voldaan.
  5. Bij gebreke van tijdige betaling is de Oprichtster gerechtigd zonder aanmaning en / of ingebrekestelling betaling te vorderen. Vanaf 30 dagen nadat de gelden zijn verschuldigd, dient de wettelijke rente te worden vergoed.
  6. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de student.

Aparte modules
Alle andere modules en trainingen die door de Oprichtster worden aangeboden staan los van de opleiding tot holistisch Kindertherapeut. Hiervoor gelden wel dezelfde algemene voorwaarden, maar er wordt apart gefactureerd.

Start opleiding
1. De aanvang van de coaching gesprekken wordt tevens gezien als de start van de opleiding.
2. Indien mogelijk en wenselijk wordt er van tevoren een kennismakingsavond gepland voor de aankomende studenten.
3. De Oprichtster stelt algemene regels en huisregels vast die binnen de opleiding in acht genomen dienen te worden, deze worden op de eerste lesdag aangereikt.

Annuleren van een inschrijving
1. Het annuleren van een inschrijving of het beëindigen van de opleiding door de student na inschrijving, dient per aangetekend schrijven gemeld te worden aan de Oprichtster.
2. Tot vier weken voor aanvang van het studiejaar, kan de inschrijving geannuleerd worden en is men de studiekosten niet verschuldigd. Wel is men de Oprichtster € 150,00 verschuldigd ter vergoeding van de eventuele intakegesprek en administratiekosten.
3. Bij annulering van het studiejaar tot twee weken voor de aanvang van de opleiding is de student één kwartaaltermijn ad €  748,75 plus inschrijfkosten ad € 150,00 verschuldigd, dit bedrag zal dan ook niet worden geretourneerd. Hetgeen meer betaald is zal aan de student worden terugbetaald.

Tussentijds stoppen
1. Tussentijds stoppen met de opleiding is mogelijk in de vorm van studie-uitstel en dient schriftelijk gemeld te worden bij de Oprichtster. De studiekosten verschuldigd aan de Oprichtster, worden gereserveerd voor instroom op dezelfde of op een andere onderwijsactiviteit binnen de Oprichtster op een later moment, dat echter niet langer dan 1 jaar na stopzetting kan aanvangen.
2. a.    Het reeds betaald opleidingsgeld wordt niet gerestitueerd.
b.     In alle andere gevallen m.b.t. het annuleren van een inschrijving of het beëindigen van         de opleiding is de student in ieder geval altijd het volgende verschuldigd:
- De inschrijfkosten ad € 150,00
- Persoonlijke consulten (al dan niet genoten) ad € 300,00
- Alle lessen c.q. praktijk/oefendagen die student c.q. haar opleidingsgroep
aangeboden heeft gekregen ad € 122,00  per lesdag c.q. praktijk/oefendag.
- Een extra kwartaaltermijn ad € 748,75.
4. De Oprichtster van de opleiding is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmelding, of bij afmeldingen de trainingsdata vooruit te schuiven en/of aan te passen. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren in overleg met de betreffende groep terwijl het eindbesluit hierover uiteindelijk bij de Oprichtster ligt. De Oprichtster dient dit aan alle studenten zo vroeg mogelijk kenbaar te maken.
4. De Oprichtster behoudt zich het recht voor de groepssamenstelling, lesdagen en aanvangstijden zo nodig te wijzigen.
5. De Oprichtster behoudt zich het recht voor de geplande activiteiten te splitsen qua grootte en inhoud en te verschuiven naar andere dagen en dagdelen als de groepsprocessen dit nodig hebben.
6. Bij eventuele onvoldoende belangstelling voor de studieactiviteit, behoudt de Oprichtster zich het recht voor de start van de lesdagen te verplaatsen naar een beter geschikte datum. Schriftelijk aangemelde belangstellenden worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van de besluiten hieromtrent.

Extra coaching
1. Tijdens de gehele opleidingsperiode bestaat er de mogelijkheid voor de studenten tot het volgen van extra coaching sessies. Namelijk tegen € 90,00 per 1,5 uur.
2. De Oprichtster kan advies uitbrengen over de noodzaak tot het volgen van extra coaching.
3. De extra coaching mag natuurlijk ook extern plaatsvinden.

Geheimhouding
Alle informatie die door of over de student(en) / cliënten verstrekt wordt vooraf / tijdens de opleiding, waarvan de aard duidelijk gevoelig en vertrouwelijk is, wordt door de student als zodanig behandeld en niet gedeeld met derden.

Kopijrecht
1. Al het lesmateriaal is uitsluitend bestemd voor eigen studie. De student is niet gerechtigd kopieën te maken van het ter beschikking gestelde lesmateriaal en/ of aan derden het lesmateriaal te verkopen of ter beschikking te stellen. Het aan de Oprichtster toekomend auteursrecht van het lesmateriaal blijft bij de Oprichtster.
2. De Oprichtster kan het door de student in het kader van de opleiding geproduceerde materiaal ( bijvoorbeeld teksten en demo’s ) inzetten ten behoeve van de opleiding, na goedkeuring van de betreffende student.

Schorsing
1. De Oprichtster van de Oprichtster is te allen tijde gerechtigd om reden van ongestoorde voortgang van de opleiding of voor de student zelf- te besluiten dat de student de opleiding niet langer kan blijven volgen. Dit kan echter niet eerder nadat deze redenen in de vorm van een officiële waarschuwing aan de student door de Oprichtster zijn voorgelegd en toegelicht, zodat de student in de gelegenheid wordt gesteld om de adviezen van de Oprichtster op te volgen.
2. Er bestaat in dat geval geen opzeg termijn.
3.In geval van schorsing is ten aanzien van het studiegeld het gestelde onder punt 2. van “tussentijds stoppen” van toepassing.
4. Indien nodig zal een speciaal aangestelde geschillencommissie hier uitspraak over doen.
5. De Oprichtster is gerechtigd stappen te ondernemen als een student na schorsing de Oprichtster en /of de medestudenten benadeeld.
6. Na het voortijdig verlaten of beëindigen van de opleiding is het de student niet toegestaan de naam holistisch Kindertherapeut” te voeren of enige actie onder deze naam te verrichten. De Oprichtster is dan toegestaan gerechtelijke stappen te ondernemen.

Aansprakelijkheid
1. De Oprichtster, trainers en coaches, zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door personen en of zaken waarvan zij zich bedienen, nog aansprakelijk voor schade bij een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de inschrijving, tenzij er sprake is van grove schuld en/of opzet.
2. Studenten zijn zowel in de oefenperiode als aspirant therapeut en als gediplomeerd therapeut hoofdelijk verantwoordelijk.
3. De Oprichtster is nimmer aansprakelijk voor de door de student geleden schade en ( extra ) kosten als het gevolg van het volgen van de studie en of het voortijdig beëindigen ervan, ongeacht de oorzaak.

Klachtenregeling
1. De Student kan zich met eventuele klacht(en) over de uitvoering van de opleiding of training welke geaccrediteerd is door de Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO), wenden tot de Klachtencommissie van voormelde Stichting. Indien bespreking van zijn / haar onvrede met de Oprichtster niet tot een bevredigend resultaat leidt.
http://www.ktno.nl/index_oi.php?id=762
2. Een ingediende klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.
2. De uitspraak / het oordeel van de Klachtencommissie is bindend voor de oprichtster en de student.

Afwijkende regelingen
1. Afwijking van deze studievoorwaarden is uitsluitend geldig indien met de Oprichtster schriftelijk overeengekomen.
2. Geen rechten kunnen worden ontleend aan de van de Oprichtster afkomstige formulieren enz. voor zover afwijkend van de rechten zoals weergegeven in deze studievoorwaarden.
3. In alle gevallen waar dit reglement niet, of niet duidelijk in voorziet kan door of namens de geschillencommissie van de Oprichtster een beslissing genomen worden.
4. Op andere voorwaarden dan dit reglement bepaald, kan geen beroep gedaan worden, tenzij deze door of namens de Oprichtster of namens de geschillencommissie zijn bekrachtigd.

Voor instellingen of organisaties die deze opleiding voor hun medewerker, klant of cliënt inkopen gelden dezelfde algemene voorwaarden zoals hier omschreven.

 

 

 

Terug naar pagina Tweejarige opleiding holistisch gezins en kindertherapie